Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO” (ang.GDPR) lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). Podstawowym celem RODO jest zapewnienie skutecznej ochrony danych osobowych osób fizycznych.
1. Kontakt z Administratorem:
Administratorem Państwa danych osobowych jest firma:  Plasters System – Wojciech Komar
Pod tym adresem możecie Państwo kontaktować się pisemnie z Administratorem, bądź poprzez adres e-mail: plasterssystem@gmail.com , bądź pod numerem tel:  515-350-958  w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych.

2. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
• przygotowanie oferty/zamówienia;
• zawarcie i wykonanie umowy łączącej strony;
• prowadzenie działań marketingowych / informowanie o ofertach, promocjach, nawiązanie kontaktu,
• przypomnienie o nadchodzącym serwisie;
• prowadzenie analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
• dochodzenie roszczeń;
• archiwizacja;
• wykonanie ciążących na Administratorze Danych Osobowych obowiązków np.: wystawienie i przechowywanie dokumentów księgowych, procedowanie w zakresie postępowania reklamacyjnego, etc.

3. Podstawa prawna przetwarzania:
• obowiązek prawny;
• realizacja umowy;
• zgoda;
• uzasadniony interes administratora danych osobowych.

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są:
• uprawnieni pracownicy firmy  Plasters System – Wojciech Komar ;
• pracownicy firm podwykonawczych i świadczących usługi dla  Plasters System – Wojciech Komar , z którymi podpisano umowy powierzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy;
• biuro rachunkowe;
• biuro kadr;
• biuro obsługi prawnej;
• sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną;
• producent/producenci – takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami;
• przedsiębiorstwa zajmujące się montażem/serwisem;
• podmioty prowadzące działalność spedycyjną/pocztową/kurierską;
• podmioty prowadzące działalność płatniczą;
• agenci, agencje reklamowe, podmioty prowadzące akcje marketingowe.

5. Okres przetwarzania i przechowywania Pani/Pana danych osobowych uzależniony jest od:
• przepisów prawa, które mogą obligować  Plasters System – Wojciech Komar  do przetwarzania danych przez określony czas np. ustawa o rachunkowości;
• okres przez jaki są świadczone usługi;
• niezbędny okres, który chroni interesy Administratora np. do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy/rękojmi/gwarancji, etc;
• Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych.

6. Przysługuje Panu/Pani następujące prawo:
• prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych;
• prawo dostępu do Twoich danych osobowych;
• prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;
• prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych;
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
• prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;
• prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko wówczas, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody;
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (Administrator danych osobowych – pkt.1)

7. Podanie przez Panią/Pana informacji dotyczących danych osobowych jest dobrowolne.

8. Pliki cookies oraz podobna technologia:

8.1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.